Kwaliteit

Kwaliteit kinderopvang

Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom zijn er kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook is er streng toezicht op medewerkers in de kinderopvang. Medewerkers en werkgevers moeten aanwijzingen van geweld tegen kinderen melden.

Wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van:

  • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
  • opleiding en deskundigheid van het personeel;
  • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
  • betrokkenheid en inspraak van de ouders; (wij beschikken over een oudercommissie welke de belangen van de ouders en de kinderen behartigt)
  • omgangstaal; (wij hebben gekozen voor een tweetalig beleid, in ons informatieboekje kunt u hier meer over lezen)
  • afhandeling van klachten (wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang)
  • It Roekeltsje  is een erkend kinderdagverlijf. Het landelijk registratie nummer is voor KDV en Peuterspeelleergroep is: 195603503. Voor de BSO is dat: 215717752
  • Ieder jaar wordt er een risico inventarisatie uitgevoerd. Tevens is er controle door de GGD in opdracht van de gemeente.  Deze rapporten kunt u bekijken via deze link en via www.landelijkregisterkinderopvang.nl Wij hechten veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Zo worden onze pedagogisch medewerkers uitgebreid (pedagogisch) getraind en zijn ze in bezit van kinder EHBO en/of BHV diploma. Tevens hebben zij de benodigde diploma’s en het vereiste Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De medewerkers hebben de cursus Omgaan met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd en weten hoe te handelen met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Wij staan geregistreerd bij SBB als erkend leerbedrijf.

Veiligheid

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van de kinderen. Het gebouw is goedgekeurd door de brandweer en alle meubels zijn goedgekeurd volgens de geldende normen. 

Tevens beschikken wij bij It Roekeltsje over een camerasysteem zodat er op de slaapkamers  altijd toezicht is. Het buitenterrein is volledig afgesloten en grenzend aan de groepsruimte.