Wersertifisearring taalbelied

Op 2 sebtimber is der in visitator lâns west op de pjuttegroep om te sjen at ûs taalbelied noch oan de easken foldocht. De visitator wie under de yndruk fan ûs twa talich belied. We binne dan ek wer sertifisearre foar de kommende 3 jier! Lokwinske dames!